1. SPORZĄDZANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem szacowania są głównie następujące nieruchomości:

 • działki gruntowe,
 • nieruchomości zabudowane,
 • lokale mieszkalne i użytkowe,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości leśne
 • oraz ograniczone prawa rzeczowe (np. służebności).

 Główne Cele szacowania:

 • ustalenie wartości wyjściowej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu,
 • do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 • do określenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • do ustalenia opłat adiacenckich,
 • dla celów zabezpieczeń wierzytelności bankowych,
 • dla ustalenia wartości przejętych nieruchomości pod drogi.

2. WYKONYWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH:

Przedmiotem działalności projektowej jest wykonywanie projektów architektoniczno-budowlanych:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków gospodarczych,
 • budynków usługowych,
 • budynków zabudowy zagrodowej,

oraz:

 • wykonywanie projektów zagospodarowania,
 • adaptacja projektów powtarzalnych,
 • wykonywanie projektów rozbudowy budynków,
 • zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących,
 • inwentaryzacja obiektów w terenie,
 • ocena techniczna obiektów,
 • nadzór autorski.

3. WYKONYWANIE KOSZTORYSÓW BUDOWLANYCH:

 • kosztorysy uproszczone (np. do celów bankowych),
 • kosztorysy szczegółowe (np. przy przetargach, przy wnioskach o dofinansowanie).

4. WYKONYWANIE NADZORU BUDOWLANEGO:

 Podczas realizacji budynków:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • kontrola zaawansowania robót,

oraz:

 • wykonywanie przeglądów okresowych budynków użytkowanych.

5. OPRACOWYWANIE CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH:

 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektów projektowanych  oraz obiektów  przekazywanych do użytkowania,
 • wykonywanie audytu energetycznego obiektów przy obrocie nieruchomościami.

6. DORADZTWO INWESTYCYJNE:

 • usługa doradcza w branży budowlanej w zakresie wiedzy technicznej, przepisów związanych z prawem budowlanym  oraz przepisów postępowania administracyjnego,
 • załatwianie w imieniu klienta wszelkich dokumentów formalno-prawnych  (administracyjnych,  urzędowych) po otrzymaniu od niego pełnomocnictwa.

Ponad 20 letnie doświadczenie pozwala nam kompleksowo realizować powierzone przez Państwa zlecenia, współpracujemy z:

 • architektami,
 • prawnikami,
 • rzeczoznawcami budowlanymi
 • projektantami,
 • geodetami,
 • bankami – w celu pomocy przy uzyskaniu przez klientów kredytów hipotecznych na finansowanie m.in. zakupu nieruchomości

Opracowania z zakresu: wyjaśniania stanu prawnego nieruchomości, analizy rynku nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji itp.