Firma oferuję swoje usługi w zakresie:

 • wyceny gruntów: budowlanych, przemysłowych, inwestycyjnych, rolnych,
 • wyceny nieruchomości rolnych: gospodarstw rolnych,
 • wyceny nieruchomości leśnych: drzewostanów, działek letniskowych, parków,
 • wyceny nieruchomości przemysłowych,
 • wycena nieruchomości komercyjnych: biur, magazynów, centrów handlowych,
 • wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
 • wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • wyceny nieruchomości lokalowych: mieszkań, lokali użytkowych,
 • wyceny ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • określania wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,
 • wyceny prawa użytkowania wieczystego,

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYCENY:

1. Wycena nieruchomości gruntowej
a) Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
b) Wypis z rejestru gruntów
c) Wyrys z mapy ewidencyjnej
d) Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, bądź decyzja
o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę).

2. Wycena nieruchomości zabudowanej
a) Odpis z księgi wieczystej
b) Wypis z rejestru gruntów
c) Wyrys z mapy ewidencyjnej
d) Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy.
e) W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę.

3. Wycena nieruchomości lokalowej
a) Aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego w przypadku nieruchomości lokalowej
b) Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego
c) Rzut lokalu
d) Dane powierzchniowo – kubaturowe

4. Wycena nieruchomości komercyjnych
a) Odpis z księgi wieczystej
b) Wypis z rejestru gruntów
c) Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
d) Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
e) Rzuty kondygnacji
f) Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
g) Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości